TannlegevaktTannbloggenRåd og tipsHar jeg krav på gratis akuttbehandling hos tannlegevakt?
Råd og tips

Har jeg krav på gratis akuttbehandling hos tannlegevakt?

Om uhellet skulle være ut og du må oppsøke akutt tannlegehjelp, er det allikevel ikke sikkert du må betale tannlegeregningen selv. Sjekk om du kan ha rett på gratis tannlegebehandling.

Et fylkeskommunalt ansvar

Ifølge tannhelsetjenesteloven har fylkeskommunen ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Denne omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som nevnt nedenfor – enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen.

Grupper som omfattes av tannhelsetjenesteloven

Alle nevnt nedenfor har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi den som søker eller trenger tannhelsehjelp, de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. 

Tannklinikkene tilbyr gratis tannbehandling til:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
  • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

Ungdom 19 – 20 år

Ungdom mellom 19 – 20 år får tannbehandling til redusert pris, og betaler 25 % av offentlige takster, til og med det året de fyller 20 år.

* Om du velger privat tannlege uten avtale med fylkeskommunene, må du betale alle utgifter selv.

I tillegg til de prioriterte oppgaver kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser.

Støtte til tannlegebehandling hos Nav

Kan jeg få gratis tannlegebehandling om jeg er uføretrygdet? Sosialtjenesteloven slår fast at de som ikke har penger nok til å forsørge seg selv, kan få støtte til behandling – dette gjelder altså de som mottar sosialstøtte.

Alle som har rett til å søke om økonomisk stønad fordi de ikke kan dekke sine levekostnader, kan søke om støtte til tannbehandling, ifølge Nav. Dette gjelder nødvendig behandling, og man får dekt rimeligste alternativ.

Finn ut mer om rett til gratis tannbehandling

Behøver du akutt tannlegehjelp?

Finn tannlegevakt